Hướng dẫn sử dụng Multi Quote

Bạn bấm vào nút sau ở những bài muốn "Quote" (trích dẫn).
Hướng dẫn sử dụng Multi Quote 6-27-20087-28-00pm

Sau khi đã bấm vào tất cả các bài muốn "Quote", bạn bấm nút "Trả Lời".

Hướng dẫn sử dụng Multi Quote 6-29-20087-11-22pm

Chú ý:
+Quote - Trích dẫn khá quan trọng, giúp người khác biết bạn đang trả lời bài viết của ai, vị trí của nó.
+Đối với những bài viết dài, bạn có thể xóa bớt những phần ko cần thiết, chừa lại phần muốn nói tới!
+KHÔNG được thay đổi nội dung bài viết người khác để tránh hiểu lầm ('+' trên thì chấp nhận).

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)