Tập 1
Spoiler :
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-1
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-2
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-3
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-4
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-5
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-6
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-7
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-8
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-9
Tân Tây Du Ký 1300151305-tay-du-ky-hai-10
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-11
Tân Tây Du Ký 1300067393-tay-du-ky-hai-12

Tân Tây Du Ký (2): Sư phụ bị làm luật
Spoiler :
Tân Tây Du Ký 1300152039-tay-du-ky-hai-1
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-2
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-3
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-4
Sau một hồi đôi co, sư phụ đành phải xuống nước...
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-5
Tân Tây Du Ký 1300152039-tay-du-ky-hai-6
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-7
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-8
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-9
Tân Tây Du Ký 1300095071-tay-du-ky-hai-10

Tân Tây Du Ký (3): Bản Photo thần chú
Spoiler :
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-1
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-2
Sư phụ mừng rỡ cầm vòng kim cô về nói với Ngộ Không.
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-3
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-4
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-5
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-6
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-7
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-8
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-9
Tân Tây Du Ký 1300437431-tay-du-ky-hai-11

Tân Tây Du Ký (4): Hành là chính
Spoiler :
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-1
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-2
Tân Tây Du Ký 1300752771-tay_du_ky
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-4
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-5
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-6
Tân Tây Du Ký 1300498099-tay-du-ky-hai-7
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-8
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-9
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-10
Tân Tây Du Ký 1300497666-tay-du-ky-hai-11

Tân Tây Du Ký (5): Khách sạn 4 sao
Spoiler :
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-1
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-2
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-3
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-4
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-5
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-6
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-7
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-8
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-9
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-10
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-11
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-12
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-13
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-14
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-15
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-16
Tân Tây Du Ký 1300498442-tay-du-ky-hai-17

_________________
Tân Tây Du Ký 100426011903-794-292