Hướng dẫn Crack Team View.
Bước 1. Thay đổi ID teamview
1. thoát Teamview, bằng cách chọn Exit teamview
2. xoá thư mục : documents and settingsusernameapplcation data eamviewer ( tìm trong ổ C, documents and settings , xoá tất cả các thư mục teamview nếu có trong tất cảc các user )
3. Vào Start - > Run gõ : rededit
chọn HKEY_CURRENT_USER , vào tiếp software, xoá thư mục teamviewer
4. Vào Start - > Run gõ : rededit
chọn HKEY_LOCAL_MACHINE , vào tiếp software, xoá teamviewer
Bước 2. Thay đổi địa chỉ vật lý của Card LAN
1. xem địa chỉ vật lý của Card Lan = cách : start -> Run gõ : cmd , ở màn hình command prompt đó gõ ipconfig /all
xem giá trị dòng physical Address : 00-C0-95-EC-B7-93 hoặc 00-16-D3-27-A3-C5 ...v.v...
chính là địa chỉ vật lý của card mạng.
2. Kích phải My Network Places chọn Properties, thấy xuất hiện biểu tượng kết nối mạng đang sử dụng thường là Local Area Connection, kích phải Local Area Connection chọnConfigure ,chọn tiếptab Advanced, chọn mụcNetwork Address, chọn tuỳ chọn bên valuegõ địa chỉ vật lý mới vào khác với địa chỉ vật lý cũ, không dùng dấu " -" giữa các giá trị : như00C095ECB777 hoặc0016D327A3CC.
khởi động lại máy tính, vậy là ta đã sài được teamview ...
Nguồn: thanhniensonl

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)