Spoiler :
ECW Big Apple Blizzard Blast 02.03.96 (BABB 1996)

Extreme Championship Wrestling

- Video Presented By: ECWIWCW aka DJ Os

***SUBSCRIBE***

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)