30 NGÀY LÀM CHA…. 6/6 DVD.

Xin vui lòng chờ load 5 giây:
 30 Ngày Làm Cha 6 Dvds 30ngaylamcha1

[center][You must be registered and logged in to see this link.]
[center]30 NGÀY LÀM CHA 1/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 2/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 3/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 4/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 5/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 6/1DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 7/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 8/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 9/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 10/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 11/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 12/1DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 13/1DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 1/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 2/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 3/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 4/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 5/2DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 6/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 7/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 8/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 9/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 10/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 11/2DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 12/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 13/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 14/2DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 1/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 2/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 3/3DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 4/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 5/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 6/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 7/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 8/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 9/3DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 10/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 11/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 12/3DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 1/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 2/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 3/4DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 4/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 5/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 6/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 7/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 8/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 9/4DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 10/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 11/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 12/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 13/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 14/4DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 1/5DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 2/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 3/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 4/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 5/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 6/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 7/5DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 8/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 9/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 10/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 11/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 12/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 13/5DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 14/5DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 1/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 2/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 3/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 4/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 5/6DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 6/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 7/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 8/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 9/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 10/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 11/6DVD


[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 12/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 13/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 14/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 15/6DVD

[You must be registered and logged in to see this link.]
30 NGÀY LÀM CHA 16/6DVD
[/center]

[/center]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)